ห้องระบบปิด

การใช้ระบบไนโตรเจนในการจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรด้วยห้องระบบปิด เป็นการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแบบควบคุมระดับออกซิเจน / ความชื้น ภายในห้องเก็บ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัด มอด แมลง หนู และ เชื้อรา แต่อย่างใด ระบบไนโตรเจนทำงานในห้องระบบปิดโดยการปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนที่อากาศภายในห้องฯ ให้ปริมาณค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรได้ เพราะถ้ามีออกซิเจนสูงจะทำให้เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่นที่มีผลโดยตรงต่อผลผลิต ซึ่งการใชก๊าซไนโตรเจนจะช่วยในการถนอมอาหารและผลผลิตได้เป็นอย่างดี ก๊าซไนโตนเจนยังได้การรับรองตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย INS 941 / E941