GrainPro Tran Safe Liner

การใช้ระบบไนโตรเจนกับการจัดเก็บผลผลิตภายในถุง GrainPro Tran safe liner เป็นการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแบบควบคุมระดับออกซิเจน / ความชื้น โดยไม่ต้องใช้สารเคมี สามารถป้องกัน หนู มอด แมลง เชื้อรา ป้องกันออกซิเจนและความชื้นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นเวลานาน สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง และการจัดเก็บได้ ซึ่งก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซในการถนอมอาหารและผลผลิต ก๊าซไนโตรเจนยังได้รับรองตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย INS 941 / E941