GrainPro Cocoon

การใช้ระบบไนโตรเจนกับการจัดเก็บผลผลิตภายในถุง GrainPro Cocoon เป็นการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแบบควบคุมระดับออกซิเจน / ความชื้น โดยไม่ต้องใช้สารเคมี วัสดุทำจาก PVC มีความแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกัน หนู แมลง ป้องกันผลผลิตจากปัญหาน้ำท่วมได้ และป้องกันออกซิเจนและความชื้นได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดปัญหา มอด แมลง และเชื้อรา ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นเวลานาน และยังมีพอร์ตสำหรับรมก๊าซได้ ซึ่งก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซในการถนอมอาหารและผลผลิตได้เป็นอย่างดี และก๊าซไนโตรเจนยังได้รับรองตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย INS 941