ไซโล Silo

การใช้ระบบไนโตรเจนในการจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรในไซโลด้วยระบบปิดเป็นการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแบบควบคุมระดับออกซิเจน / ความชื้น ภายในไซโล โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัด มอด แมลง หนู และ เชื้อรา แต่อย่างใด ระบบไนโตรเจนทำงานในไซโลโดยการปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนที่อากาศภายในไซโล ให้ปริมาณค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรได้ เพราะถ้ามีออกซิเจนสูงจะทำให้เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่นที่มีผลโดยตรงต่อผลผลิต ซึ่งก๊าซไนโตรเจนจะช่วยในการถนอมอาหารและผลผลิตได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นเวลานาน ก๊าซไนโตรเจรเป็นก๊าซในการถนอมอาหารและผลผลิต ปลอดภัย เป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ ก๊าซไนโตรเจนยังได้การรับรองตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย INS 941 / E941